Příspěvek na péči od 1. 1. 2012

Příspěvek je určen osobám starším jednoho roku závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku

 • do 18 let 3000 – 6000 – 9000 – 12000 (dle stupně závislosti I., II., III., IV.)
 • od 18 let 800 – 4000 – 8000 – 12000 (dle stupně závislosti)

Stupně závislosti

 • lehká
 • středně těká
 • těžká
 • úplná

ZMĚNA od 1.1.2012 Posudkoví lékaři již popisují jen 10 ucelených oblastí života člověka a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech. Více níže v textu.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

1. Mobilita

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

2. Orientace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

3. Komunikace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

4. Stravování

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

5. Oblékání a obouvání

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

6. Tělesná hygiena

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

7. Výkon fyziologické potřeby

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

8. Péče o zdraví

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

9. Osobní aktivity

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

10. Péče o domácnost

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. !!!Zvládání této potřeby se nehodnotí u osob do 18 let věku.

!!!Pokud nezvládáte alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá. 

Jak to vypadá v praxi?

 • sociální pracovníci Úřadu práce provádějí šetření v přirozeném prostředí žadatele (například doma)
 • sociální pracovník zkoumá, do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života (zvládá základní životní potřeby)
 • zdravotní stav žadatele posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě žádosti pracoviště Úřadu práce
 • při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby
 • na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti

Kde podat žádost?

 • o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 

Jaký tiskopis je třeba?

 • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci 

Zdroj:

http://ligavozick.skynet.cz/…rispevky.php?…

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23

Komentáře